Zápis LPG

Postup zápisov je na základe zákonu 725/2004 novelizovaného 307/2009

– kompletné znenie zákona

Prestavba hromadne schváleného vozidla: (platí od 1.9.2009)

 1. Pri type vozidla hromadne schválenom na prestavbu si dá záujemca namontovať schválené zariadenie v pracovisku montáže plynových zariadení, kde po prestavbe dostane potrebné potvrdenia – osvedčenie o schválení plynového zariadenia (PZ), rozhodnutie o schválení PZ a potvrdenie o montáži PZ. Obvodný úrad môže tiež požadovať osvedčenie pracoviska na montáž, osvedčenie montážneho technika a základný technický opis zariadenia pre konkrétny typ vozidla.
 2. Žiadateľ je povinný do 15 dní po montáži absolvovať riadnu STK a EK. (V prípade že sa jedná o nové vozidlo bude mu do protokolu vynačená platnosť na dobu do 4-och rokov od dátumu prvého prihlásenia do evidencie.)
 3. Následne (najneskôr však do 7 dní od dátumu montáže) žiadateľ vyplní na obvodnom úrade pre cestnú dopravu  žiadosť o zapísanie kombinovaného pohonu benzín-LPG do technického preukazu.
 4. Pracovník obvodného úradu vystaví nový TP do ktorého zapíše alternatívny pohon BA+LPG.
  Zaplatíte: kolok v hodnote 6 €
 5. Na základe tohto zápisu požiada majiteľ o zápis do evidencie na Obvodnom úrade odbor dopravy. (Bez kolkov.)

Prestavba podľa európskeho predpisu EHK 115:

Postup podobný ako pri hromadnej prestavbe.

 1. Pri type vozidla schválenom na prestavbu tzv. retrofitným systémom (schváleným podľa európskeho predpisu EHK115) si dá záujemca namontovať schválené zariadenie v pracovisku montáže plynových zariadení, kde po prestavbe dostane potrebné potvrdenia – osvedčenie o schválení hromadnej prestavby (podľa EHK115) a  potvrdenie o montáži PZ. Obvodný úrad môže tiež požadovať osvedčenie pracoviska na montáž, osvedčenie montážneho technika a základný technický opis zariadenia pre konkrétny typ vozidla. (Vydanie “Osvedčenia o hromadnej prestavbe” pre typ vozidla, ktoré ešte na SVK nebolo udelené môže trvať do 30 dní.)
 2. Žiadateľ je povinný dodať k zápisu ZTO (základný technický opis vozidla) – dodá montážna dielňa.
 3. Pracovník obvodného úradu vystaví nový TP do ktorého zapíše alternatívny pohon BA+LPG.
  Zaplatíte: kolok v hodnote 56 €
 4. Na základe tohto zápisu požiada majiteľ o zápis do evidencie na Obvodnom úrade odbor dopravy. (Bez kolkov.)

Individuálna prestavba vozidla:

 1. Žiadateľ predloží na miestne príslušný Obvodný ŕad Dopravy žiadosť o povolenie prestavby vozidla. Žiadosť musí obsahovať:
  identifikačné údaje o žiadateľovi, značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu, evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla, účel, na ktorý má byť vozidlo po prestavbe použité. K žiadosti priloží podrobný opis prestavby vozidla, návrh na zmenu údajov zapisovaných v
  technickom preukaze vozidla, technický opis plynového zariadenia, výkresovú dokumentáciu systému.
 2. Obvodný úrad vydá rozhodnutie o súhlase vykonať prestavbu s presne určenými podmienkami.
 3. Na základe povolenia môže majiteľ zabudovať do vozidla schválené plynové zariadenie v autorizovanej montážnej dielni.
 4. Vozidlo musí absolvovať kontrolu zástavby pred schválením technickej spôsobilosti v poverených skúšobniach. Na Slovensku sú tri – Slovdekra Bratislava, VÚDS Žilina a ZV-test Zvolen.
 5. Následne žiadateľ vyplní žiadosť o schválenie technickej spôsobilosti prestavaného vozidla, ktorú spolu s protokolmi zo skúšobní predloží obvodnému úradu pre cestnú dopravu.
 6. Obvodný úrad vydá rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti prestavaného vozidla a zapíše prestavbu do technického preukazu.